EN

İnsan Hakları Politikası

Sürdürülebilir üretim amaç ve faaliyetlerimiz doğrultusunda, uluslararası platformlarda benimsenmiş insan haklarını ve buna dair belgeleri temel alıyoruz. Amacımız, insan haklarına gösterdiğimiz saygıyı, çalışanlarımıza verdiğimiz değerle birlikte açıklamak, çalışanlarımız dahil tüm paydaşlarımızla olan ilişkilerimizde insan hakları odaklı yaklaşımımızı ortaya koymaktır.

Bu Politikaya, Uluslararası Haklar Beyannamesi, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 1998 tarihli Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler İş Hayatı ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri'nin içerdikleri de dahil olmak üzere İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni de içine alan uluslararası insan hakları ilkeleri rehberlik etmektedir. ASELSAN; Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Çokuluslu Şirketler İçin Rehber İlkeleri ve ILO’nun Çokuluslu Şirketler ve Sosyal Politikaya İlişkin İlkeler Üçlü Bildirgesi’ni desteklemektedir.

İnsan Hakları Politikası’nın uygulanmasından ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı, ASELSAN Yönetim Kurulu ve ASELSAN Genel Müdürü birinci derecede sorumludur.

İNSAN HAKLARINA SAYGI

Bir varlık olarak insanın en önemli misyonu insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı duymak ve duyulmasını sağlamak, bu saygının yayılarak devam etmesine öncülük etmektir. Tüm insanlar hiçbir ayrım gözetmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahiptir.

Çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz dahil olmak üzere tüm paydaşlarımız ve toplumla olan ilişkilerimizde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne uygun olarak faaliyet gösterilmesi ve paydaşlarımızın bu konuda hassas davranmaya teşvik edilmesi temel prensibimizdir.

Bütün iş süreçlerimizde temas kurduğumuz kişilere yönelik insan hakları risklerini iş risklerinin bir parçası olarak tanımlıyor ve önlemek için gerekli özeni gösteriyoruz. Ticari faaliyetlerimiz esnasında insan haklarına aykırı bir etki belirlememiz halinde, adil bir şekilde iyileştirme sağlamayı veya iyileştirme için iş birliği yapmayı taahhüt ediyoruz. AYRIMCILIK

İnsan Hakları Politikamız çerçevesinde ASELSAN çatısı altında, din, dil, ırk, ulusal köken, etnik köken, yaş, maluliyet, cinsiyet, cinsel yönelim, siyasi görüş veya geçerli yasalarla korunan diğer statüler gibi nedenlere bağlı ayrımcılığın, tacizin ve saygısızlığın olmadığı bir kurum olmak için çalışıyoruz.

ASELSAN’da kişisel özellikler ve statüye bakılmaksızın, saygısız veya uygunsuz davranışlara, fiziksel veya sözlü tacize, şiddete adil olmayan işlemlere veya herhangi bir misillemeye hoşgörü göstermiyoruz.

ÇEŞİTLİLİK VE DAHİL ETME

Birliktelik ilkemiz ışığında çalışanlarımız arasındaki farklılıkları zenginlik olarak görüyor, çalışanlarımızın farklılıklarına bakılmaksızın tüm süreçlere dahil olmalarını destekliyor ve bu farklılıkların ASELSAN’da korunması gereken temel değerler arasında olduğunu savunuyoruz.

Yetenek kazandırma, geliştirme ve yönetme gibi tüm İnsan Kaynakları uygulama ve politikalarını fırsat eşitliği ilkesi üzerinden temellendiriyor, tüm çalışanların kişisel gelişimine katkıyı eşit bir yaklaşımla sağlamayı hedefliyoruz.

ÇOCUK İŞ GÜCÜ

ASELSAN'da Uluslararası Çalışma Örgütü standartları ile kanunlarla belirlenmiş işçi çalıştırma kurallarına uyuyor ve işçi çalıştırma için belirlenen yaş sınırlamalarına riayet ediyoruz.

ZORLA ÇALIŞTIRMA VE İNSAN TİCARETİ

ASELSAN olarak, borç ödeme amaçlı işçilik, askeri işçilik, modern kölelik, insan ticareti, kaçak, mülteci, sigortasız çalıştırma gibi zorla ve yasa dışı çalıştırma uygulamalarının tamamına karşı çıkıyoruz.

İŞ YERİ GÜVENLİĞİ

Her ASELSAN çalışanının, başkalarının hak ve özgürlüklerine duyarlı olmak ve bu hak ve özgürlükleri tehdit etmemek şartıyla istek ve ihtiyaçlarını dile getirme hakkı mevcuttur. Herkes, yaşamını, hürriyetini ve kişisel güvenliğini devam ettirme özgürlüğüne sahiptir. Bu kapsamda çalışanlarımızın herhangi bir tür zorlayıcı tutuma (fiziksel veya psikolojik) maruz kalmadığının, kaba, insanlık dışı ve/veya onur kırıcı davranış veya cezaya tâbi tutulmadığının, kişisel verilerinin korunduğunun, aksi söz konusu olduğunda bu mağduriyetin giderilmesi için tüm yasal ve anayasal haklara sahip olduğunun güvencesini tüm çalışanlarımıza veriyoruz. Herhangi bir ihlal yaşanması durumunda çalışanın onuruna, gizliliğine ve itibarına saygılı olunacak şekilde ASELSAN Etik İlkeleri Kurulu tarafından gerekli desteğin sağlanmasını esas alıyoruz.

TOPLUM VE PAYDAŞLARLA BAĞLILIK

Çalışma koşullarını iyileştirmede, çevre duyarlılığında ve ilişki içerisinde bulunduğumuz topluluklarla olan ilişkilerimizde yüksek standartlar benimsiyoruz. Bu standartlara uyum konusundaki hassasiyetimizi tüm paydaşlarımızın da benimsemesi konusunda gerekli sorumluluğu üstleniyoruz.

GÜVENLİ VE SAĞLIKLI İŞ YERİ

Yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği kanunlarına, yönetmeliklerine ve kurum içi gerekliliklere uyarak güvenli ve sağlıklı bir işyeri sağlamayı amaçlıyoruz. Herhangi bir kaza, yaralanma ve sağlık sorunu oluşturabilecek riskleri tanımlayarak, bunları önleyici tedbirleri alıyoruz.

ÇALIŞMA SAATLERİ, ÜCRETLER VE ÖZLÜK HAKLARI

ASELSAN olarak, ücret politikası ve özlük haklarımızı sektörün dinamiklerini göz önüne alarak rekabetçi bir bakış açısıyla tasarlıyoruz. Faaliyetlerimizi, geçerli yasalarda belirtilen ücret ve çalışma saatleri kurallarıyla uyum içinde yürütüyor, iş-yaşam dengelerini göz önünde bulundurarak çalışanlarımıza yeteneklerini ve potansiyellerini geliştirebilecekleri ve ilerleme sağlayabilecekleri fırsatlar sunuyoruz.

ÇEVRE SORUMLULUĞU

Sürdürülebilir yaşam sorumluluğunun bilinci ile çevreyi korumayı öncelikli görev kabul ederek çalışmalarımızı yürütüyor; çevreyi gelecek nesillere aktarılacak bir emanet olarak görüyoruz. Faaliyetlerimizi, refah ve sürdürülebilir gelişime katkı sağlamak hedefiyle gerçekleştiriyor; bu çerçevede çevre ve iklim değişikliği konularına önem veriyoruz.

Çevre sorumluluğumuzun en önemli konularından birisi olan iklim değişikliği konusunda da hem kendi emisyonlarımızı azaltacak çalışmalar yapmaya hem de iklim değişikliği konusunda çözüm olabilecek ürünler tasarlamaya çalışıyoruz.

Çevreye duyarlı bir teknoloji şirketi olma vizyonuyla faaliyetlerimizi israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun en aza indirgenmesi ve geri kazanımın sağlanması için “Sıfır Atık Projesi” kapsamında yürütüyoruz.

YÖNLENDİRME VE RAPORLAMA

İnsan Hakları Politikamız ile uygulamalarımız arasında bir uyuşmazlık olduğuna inanan, politikamıza ilişkin soruları olan veya bir ihlal durumunu bildirmek isteyen çalışanlarımız, bu durumları ASELSAN Etik İlkeleri Kurulu’na; Etik İlkeler Yardım Masası kanalıyla veya internet veya intranet üzerinden etik@ASELSAN.com.tr adresine e-posta göndererek iletebilir, Kurul üyelerimiz ile doğrudan iletişime geçerek bilgi edinme ve danışma haklarını kullanabilirler. ASELSAN çalışanı olmamakla birlikte politikamıza ilişkin soruları olan veya bir ihlal durumunu bildirmek isteyen kişiler de internet e-posta adresi olan etik@ASELSAN.com.tr adresini kullanarak bize ulaşabilirler. Yapılan bildirimler Kurul tarafından takip edilerek, gerekli iyileştirmelerin yapılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilir. Ayrıca ASELSAN, sorularını ve endişelerini bildiren çalışanların haklarını korumayı taahhüt eder ve bu kişilere karşı yaptırım uygulamaz. Süreçlerde bir aksamaya yol açsa bile, kendisinden etik olmayan bir davranışta bulunulması talebini reddeden çalışanın desteklenmesi ve korunması esastır.

ASELSAN İnsan Hakları Politikası, https://www.aselsan.com.tr/ linki üzerinden ulaşılabilen ASELSAN Etik İlke, Değer ve Davranış Kuralları ile uyumludur.

KAMU BİLGİLENDİRMESİ

Yıllık Faaliyet Raporumuz ve Sürdürülebilirlik Raporumuzun bir parçası olarak İnsan Hakları Politikasına uygun taahhütlerimizi, çalışmalarımızı ve beyanlarımızı düzenli olarak gözden geçirmeyi ve kamuoyuna raporlamayı taahhüt ediyoruz.

ASELSAN, İnsan Hakları Politikasını herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. Bu politikada yer alan düzenlemeler, ASELSAN ile çalışanları arasındaki iş sözleşmesinin yerine geçmez ve iş ilişkisinin devam edeceğinin garantisi anlamına gelmez.